Nye lovkrav indenfor kemi-området skaber nye krav til jer der arbejder med kemikalier

Fra d. 1. juli 2019 frafaldt kravet til at virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning (APB), når der er farligt kemi på arbejdspladsen.

I stedet vil der blive sat øget fokus på, at sikre medarbejderne, der arbejder med farlig kemi gennem en jævnligt opdateret kemisk APV, effektiv oplæring og instruktion. I kan læse mere om de nye bekendtgørelser på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

E-Miljø vil naturligvis hjælpe jer med at få styr på dette så enkelt som muligt.

Kemisk APV

Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige kemiske produkter, skal der - ud over den "almindelige APV" udarbejdes en særlig kemisk APV.
Den kemiske APV, skal virksomheden bruge til systematisk at gennemgå arbejdsmiljøet for de ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Denne skal revideres, hvis der f.eks. sker væsentlige ændringer i aktiviteterne eller i andre forhold, der har betydning for arbejdet med kemiske produkter. Den kemiske APV skal minimum revideres hvert 3. år.

Den kemiske APV skal danne grundlag for virksomhedens planlægning af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis det vurderes, at der ved arbejdet kan ske en sundhedsfarlig udsættelse, som skal undgås, skal problemet indføres i en kemisk APV handlingsplan med løsning, tidsfrist og ansvarlig.

E-Miljø kan hjælpe jer:

Under APV-modulet i E-Miljø findes nu 2 nye moduler:
 • Kemisk APV
 • Kemisk APV Handlingsplan
Teknisk set virker begge moduler, som vi kender det i dag fra henholdsvis APV Gennemførelse og APV Handlingsplan.

Ejeren eller en (eller flere) kemi-ansvarlig(e) udpeget af ejeren skal stå for at svare på spørgsmålene i den kemiske APV. Når denne afsluttes, kan svarerne hentes i handlingsplans-modulet. Her kan man lave forskellige handlinger for at rette op på de aktuelle problemer.

Kemisk Instruktion

I skal sikre, at samtlige ansatte som arbejder med kemiske produkter har fået en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, så arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion skal gentages jævnligt og når der sker ændringer:

 • Ansættelse (som oplæring)
 • Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver

Instruktionen er mundtlig og understøttes af skriftlig materiale (minimum medarbejdernavn og dato).

I nogle tilfælde skal instruktionen understøttes af skriftligt materiale.Den kemiske instruktion skal være skriftlig, når der arbejdes med eller sker udsættelse for:

 • Særligt farlige stoffer og materialer, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader, samt særligt komplicerede arbejdsprocesser.
 • Akut toksiske i farekategori 1, 2 eller 3 med H-sætning: 'Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt og eller indånding' eller 'Giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding'

   GHS06 - Stærk toksicitet:

 • Akut toksicitet

   GHS08 - Sundhedsfare:

 • Luftvejssensibilisering
 • Kimcellemutagenicitet
 • Karcinogenicitet
 • Reproduktionstokscitet
 • Specifik målorgan
 • Aspirationsfare

Derudover også ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold som f.eks.:

 • Exoterme kemiske processer, hvor der udvikles varme ved processen,
 • Kemiske processer, hvor der forekommer trykstigning ved processen,
 • Processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.

Formålet med oplæring og instruktion er at samtlige medarbejdere som arbejder med kemiske produkter kender til:

 • de farer og risici der kan være forbundet med arbejdet
 • de sikkerhedsforanstaltninger der skal beskytte imod disse farer og risici,
 • og i tilfælde af uheld hvordan der ydes førstehjælp, opsamles spild m.m.

(AT-vejledning C 1.3-3)

 

Her kan E-Miljø naturligvis også hjælpe jer:

Modulet 'Lovpligtige uddannelser' hedder nu 'Lovpligtige uddannelser og kemisk instruktion'. Kemisk instruktion kan tilgås fra sidste faneblad. Her har vi lavet en branchetilpasset skabelon, som I kan tilknytte og rette i, så den passer jer. Når denne er oprettet kan I tilføje medarbejdere til instruktionen, som I enten kan foretage mundtligt eller skriftligt.

Interesseret eller vil du vide mere?